Informace o potřebném počtu podpisů voličů na petici

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY

Kandidátní listiny volebních stran pro volby do Zastupitelstva obce Ražice, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, se podávají registračnímu úřadu, kterým je Městský úřad Písek.

Termíny pro volební strany:

nejpozději 31. července 2018 do 16:00 hod. podání kandidátních listin registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona). Povinnou přílohou kandidátních listin je prohlášení kandidáta. Nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů přiloží petici voličů.

od 31. července do 6. srpna do 16:00 hod. možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listinu nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona).

nejpozději 13. srpna do 16:00 hod. odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona).

nejpozději 5. září do 16:00 hod. delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona).

Termíny registračního úřadu:

od 31. července do 6. srpna přezkoumání kandidátních listin (§23 odst. 1 zákona).

nejpozději 8. srpna výzva volebním stranám k odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1) pokud úkol přichází v úvahu.

nejpozději 18. srpna rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, příp. o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 odst. 2 a 3 zákona).

nejpozději 18. srpna informuje starostu obce o registraci kandidátních listin (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona, § 13 odst. 1 písm. c) zákona).

nejpozději 21. srpna poskytne starosta informaci volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce úřadu (§ 15 odst. 1 písm. g) zákona).

 

INFORMACE PRO VOLIČE

 5.a 6. října 2018 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce Ražice

  • pátek  5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod.
  • sobota  6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod.

Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz.

Volič může hlasovat pouze ve volebním okrsku příslušném podle místa jeho trvalého pobytu.

Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva obce Ražice budou doručeny voličům společně v jedné obálce nejpozději do 2. října 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může požádat OÚ Ražice (tel. 389 603 900) anebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi, o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů OÚ Ražice (tel. 389 603 900) nebo v den voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

Státní občan státu Evropské unie, který má v obci Ražice trvalý pobyt a nejpozději druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, může hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, pokud požádá OÚ Ražice o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Požádat je nutno nejpozději 3. října 2018 do 16. 00 hod.

 

 

Informace k podávání kandidátních listin

Volební právo občanů jiných členských států EU

Vzor kandidátní listiny - nezávislý kandidát

Vzor kandidátní listiny - Sdružení nezávislých kandidátů

Prohlášení kandidáta

Petice voličů podporující kandidaturu

Rozhodnutí prezidenta republiky